Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 20.05.2024 kello 00:11

Rescue.fi

Landstedtin eroa vaaditaan

Page navigation


Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Pelastustoimen eri tehtävissä vuodesta 1982, eli 19 v kesämieheksi ja siitä eteenpäin. Tuntemusta kenttätoiminnasta varmaan on, mutta tunteusta aluepelastuslaitosten toiminnasta ja hätäkeskusten toiminnasta niissä ei juuri ole voinut kertyä , sen enempää JLolle kun muillekaan.Niin että tuo aiempi kokemus Espoon pyörittämisestä ei ole missään suhteessa esimerkiksi nykyisen LU-PELAn kenttätoimintaan. Mielenkiintoista , että kokemusta on myös toiminnasta olla Addis Abeba P3na.Etiopia kun on mukavasti jakautunut yhdeksään kansallisuuksien mukaan jaettuun,ihan helevetin riitaisaan osavaltioon ja kahteen kaupunkiin. Siellä on ollut hyvä harjoitella aluelaitoksen toimintamalleja...
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Tiikeri Puinen

Forum User
Dirika
Registered: 05/14/05
Posts: 632
Location:Qsimaa
Quote by: Darth Vader

Mielenkiintoista , että kokemusta on myös toiminnasta olla Addis Abeba P3na.Etiopia kun on mukavasti jakautunut yhdeksään kansallisuuksien mukaan jaettuun,ihan helevetin riitaisaan osavaltioon ja kahteen kaupunkiin. Siellä on ollut hyvä harjoitella aluelaitoksen toimintamalleja...

Lienevät paikallisella ihme sivustolla kyselevän "Mistä saa huntuja" Kookletin ja löysin Wikipediasta tuon Dartin mainitseman jutun...tosin siihen oli lisätty yksi yhtäläisyys lisää erääseen rakastettuun orkanisaatioon verrattuna...lukumäärä ei vaan täsmää
Etiopiassa on yhdeksän kansallisuuksien mukaan rajattua osavaltiota sekä kaksi erityisaseman omaavaa kaupunkia.

"Mutta mitä tekee Volvo-hanskat kirjahyllyssä...?"
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Quote by: quasimodo

Poliisillakin on asiaan jo sanottavaa...

Quasimodo opettelee käyttämään quotea. Eli tapana on ollut: linkki alkuperäiseen juttuun muotoa HS: xxxx ja sitten quote-laatikkoon se juttu. Tuo ei ole vaikeaa, vaan viitsimisestä kiinni. Tämä ei ollut pyyntö.
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Tässä koko kirje koska sisällöstä on ollut epäselvyyttä eivätkä kaikki ole sitä osanneet pyytää oikeasta lähteestä. Versio on ajettu OCR-ohjelmalla virallisesta pdf-tiedostosta, joten tarkistakaa tarvittaessa originaalista.
18.9.2006 Sisäasiainministeri Kari Rajamäki Hätäkeskuslaitos on vakavassa kriisitilassa Herra Ministeri. Hätäkeskuslaitos on vakavassa kriisitilanteessa, joka uhkaa lamauttaa koko hätäkeskusjärjestelmän toiminnan ja näin vaarantaa vakavasti kansalaisten perusturvallisuutta. Hätäkeskusten henkilöstön usko tulevaisuuteen on kadonnut hätäkeskuslaitoksen johtajan heikon johtamistavan ja henkilöstöpolitiikan seurauksena. Tämä kaikki näkyy työssä uupumisena ja runsaina sairaspoistumina sekä uupumisesta johtuvana henkilöstön levottomuutena. Sairauslomia on paljon, huomattavasti enemmän kuin valtionhallinnossa keskimäärin. Hätäkeskuslaitos on syvässä henkisessä ja toiminnallisessa kriisissä eikä kriisi raukea ennen kuin hätäkeskusyksikön johdossa sekä johtamistavassa ja -rakenteessa tapahtuu muutoksia. Työilmapiiriä heikentää syvä epäluottamus Työilmapiiri laitostasolla on huono. Laitostason työilmapiiriä heikentää hätäkeskusten ja hätäkeskusyksikön voimakas vastakkainasettelu ja syvä epäluottamus, mikä ilmenee epäasiallisena kontrollina, rajoituksina sekä suoranaisina uhkauksina. Laitoksen johtaja ei luota hätäkeskusten johtajiin - laitoksesta puuttuu avoin keskusteluilmapiiri, asioita valmistellaan salassa ja pienimpiinkin asioihin puututaan. Epäluottamuksen ilmapiiri ja ahdistus heijastuvat koko laitostasolla ja vaikutukset ulottuvat aina päivystäjätasolle saakka. Johtamisessa tapahtuneet kyseenalaiset ja vähintäänkin epäeettiset menettelytavat nimityksissä organisaatiorakenteen muutostilanteessa ja muissa vastaavissa asioissa ovat heikentäneet luottamusta ja aiheuttaneet osaltaan syvenevän epäluottamuksen hätäkeskuslaitoksen johtajaa ja hätäkeskusyksikön johtoa kohtaan. Näistä kyseenalaisista menettelytavoista johtajilla on tarvittaessa kerrottavanaan toinen toistaan valaisevampia esimerkkejä. Toimivalta ja vastuukysymykset eivät kohtaa Hätäkeskuslaitoksen johtaja ei kanna vastuuta ja siirtää vaikeat asiat muiden ratkaistaviksi. Johtaminen on sekavaa, linjatonta ja arvaamatonta. Laitoksen johtaja puuttuu moniin hätäkeskusten johtajien päätösvaltaan kuuluviin asioihin, mutta jättää tekemättä toiminnan kannalta tärkeitä ja kiireellisiä linjauksia. Jos linjauksia tehdään, keskukset eivät voi niihin yleensä vaikuttaa. Käytännössä hätäkeskusten johtajat ovat yhteydessä laitoksen johtajaan lähinnä vain tulos- ja kehityskeskusteluissa. Johtaminen ei tapahdu avoimesti, vaan kiertoteiden kautta, äksyillen ja tiukkojen määräysten siivittämänä. Linjakysymyksistä ei keskustella, laitoksen johtaja ratkaisee mielellään yksityiskohtaisia asioita ja siirtää vaikeita asioita keskusten ratkaistaviksi, esimerkkinä hätäkeskusten henkilöstömäärän vähentämistä koskevat ratkaisut. Johdolla on epärealistinen kuva tilanteesta Hätäkeskuslaitoksen johtajalta puuttuu realistinen kuva tilanteesta. Hänellä ei ole realistista kuvaa siitä, mikä on Hätäkeskuslaitoksen tila ja minkälaisissa olosuhteissa hätäkeskukset toimivat. Usein spontaanisti annettavat ohjeet ja neuvot ovat hyvin yksityiskohtaisia ja aikaansaavat tunteen, että hätäkeskusten johtajia pidetään yksinkertaisina. Hätäkeskuslaitoksen johtaja ei kiinnitä huomiota nykyisten ongelmien poistamiseen vaan pyörittelee epärealistisia visioitaan ilman rajoja - kiinnostus ei riitä nykyisyyteen, vaan hänen mielikuvissaan olevaan, etäiseen tulevaisuuteen. Johtaja ei huomioi millään tavalla keskusten johtajien esittämiä vaatimuksia saattaa toiminnan kannalta kriittisiä perusasioita kuntoon. Hätäkeskuslaitos ottaa tarpeettomia riskejä Hätäkeskusten toiminta perustuu monelta osin tekniikkaan, jonka toiminta on varmistettava. Hätäkeskusten johtajien lukuisista vaatimuksista ja työryhmien esityksistä huolimatta hätäkeskuslaitoksen johtaja ei ole nähnyt tarpeelliseksi varmistaa keskuksille riittävää teknistä tukea ympäri vuorokauden. Tuntuu, että Hätäkeskuslaitos ottaa tältä osin toiminnassaan käsittämättömän suuria riskejä. Henkilöstöjohtamisen taidot puutteelliset Laitoksen johtajalla on puutteelliset henkilästäjohtamisen taidot. Työntekijöitä ei arvosteta, he näyttävät olevan välttämätön paha; kasvotonta massaa ja numeroita, joilla ei ole tunteita, oikeuksia, mielipiteitä eikä muuta arvoa kuin väline arvo hätäkeskuksen perustehtävän täyttämisessä. Hätäkeskuslaitoksen johtaja toimii räikeästi vastoin itse hyväksymiään arvoja: inhimillisyyttä, tasapuolisuutta, luotettavuutta ja ammattitaitoa. Kehityskeskustelut eivät ole aitoja, vaan niissä on vahva sanelupolitiikka. Hätäkeskuslaitoksen organisaatiomuutos ja johtoryhmän toiminta tehotonta Hätäkeskuslaitoksen organisaatiouudistuksessa ei huomioitu hätäkeskusten johtajien tekemiä esityksiä, mm. tarvetta hätäkeskusyksikön roolista keskusten perustyötä tukevien palveluiden tuottajana. Yksikkö keskittyy nyt voimakkaasti vain omien tarpeidensa tyydyttämiseen käyttäen hyväkseen keskusten työvoimaa, vaikka yksikön henkilöstömäärääja konsulttien käyttöä on juuri lisätty. Hätäkeskuslaitoksen johtoryhmä toimii kumileimasimena. Hätäkeskusten yhteistoiminta-alueiden puheenjohtajat kokevat olevansa melko usein vain muodollisia johtoryhmän jäseniä, joiden vaikutusmahdollisuus laitoksen toiminnan kehittämiseen on olematon. Johtoryhmän kokoukset ovat huonosti valmisteltuja; aineisto tulee jakeluun viime hetkellä ja asioita tulee kokouksessa "pöydän alta". Johtoryhmän kokouksissa käsitellään pääsääntöisesti jo ennalta hätäkeskusyksikössä päätettyjä asioita. Esityslistalle kirjatut asiat ovat pääosin puutteellisesti kuvattuja ja perusteltuja, usein vain otsikoituja. Johtoryhmässä ei käsitellä kaikkia keskusten toiminnan kannalta strategisesti tärkeitä eikä perustoiminnan kannalta kriittiseksi katsottavia asioita. Hätäkeskusten yhteistoiminta-alueiden puheenjohtajat ovat lähinnä kuulemassa tehtyjä ratkaisuja ja ottamassa vastaan alueiden tehtäväksi päätettyjä töitä. Hätäkeskuslaitoksella ei ole yhteistä strategiaa, toiminnan ja sen kehittämisen pohjaa, mistä aiheutunee se, että johtaminen on tempoilevaa, linjatonta ja vailla selkeää suuntaa. Johtajilta puuttuu tarvittava päätösvalta Hätäkeskusten johtajat kokevat, että heillä on vastuuta, mutta ei riittävää toimivaltaa vastuun kantamiseksi. Hätäkeskusten johtajat kantavat viime kädessä vastuun hätäkeskusten tuloksellisesta johtamisesta, mihin liittyvät oleellisesti vastuu hallinnollisesta ja operatiivisesta johtamisesta. Hätäkeskusten johtajien päätösvalta (työnantajavirkamieheen rinnastettavasta asemasta huolimatta) - on rajallinen ja lupa keskusten toimivaltaan kuuluvissa päätöksissä on haettava liian monissa kysymyksissä laitoksen johtajalta. Hätäkeskuslaitoksen johtaja on rajannut johtajien toimivaltaa hallinnollisilla ohjeilla ja määräyksillä. Tämä aiheuttaa vallan ja vastuun epätasapainoa ja heikentää merkittävästi johtajien mahdollisuuksia kantaa tosiasiallista vastuuta keskusten toiminnasta. Hätäkeskusten johtajien on esimerkiksi pyydettävä lupa hätäkeskusyksiköstä vähäisiinkin työvuorojärjestelmämuutoksiin, vaikka muutokset ovat lainsäädännön ja virkaehtosopimusten mukaisia. Konsultit täyttävät johtamisen tyhjiön Konsultteja on liikaa ja heidän asemansa on kohtuuttoman vahva. Ajoittain tuntuu, että laitoksen palkkaamat konsultit täyttävät johtamisen tyhjiön ja käyttävät hätäkeskuslaitoksen johtajan valtaa organisaatiossa. Hätäkeskuslaitoksen johtoryhmän esityslistalla saattaa olla valtaosa konsulttien lanseeraamia viestintään liittyviä asioita. Viimeisimpiä erikoisuuksia on hätäkeskuksille asetettu velvoite antaa hätäkeskusyksikölle selvitys siitä, mihin toimenpiteisiin hätäkeskus aikoo ryhtyä julkisuuskuvansa parantamiseksi, jos hätäkeskuksen saama kielteinen uutisointi ylittää kahden viimeisen kuukauden aikana 10 prosenttia. Hätäpuheluiden vastaamiselle asetetun tavoiteajan ylityksistä ei sen sijaan selvityksiä ole tarvinnut antaa. Resurssien jakomallia ei koeta perustelluksi Resurssien jakomalli ei ole kestävällä pohjalla eikä oikeudenmukainen. Hätäkeskuslaitoksen johtaja jakaa tehtäviä, henkilötyövuosia ja määrärahoja vain yhteistoimintaalueittain siten, että hätäkeskusten johtajat joutuvat "taistelemaan" keskenään resursseista. Johtaja siirsi esimerkiksi henkilöstömäärän vähentämistä koskevat ratkaisut tehtäväksi yhteistoiminta-alueille, joita lainsäädäntö ei organisatorisesti edes tunne. Vuoden 2006 annetun määrärahan jakoperusteita miettiessään tulivat eräiden hätäkeskusten johtajat siihen lopputulokseen, etteivät alun perin annetut määrärahat riitä ilman henkilöstön irtisanomisia tai jo ennalta niukaksi suunniteltujen virkakiintiöiden vajaaksi jättämistä. Kehittämishankkeet ja projektit ovat karanneet hallinnasta Kehittämisprojekteja on liikaa eivätkä ne ole kenenkään hallinnassa. Projektien järkevä hallinta (priorisointi strategisten tavoitteiden mukaisiksi, järkevä resursointi) oli määrä tulla projektisalkun käyttöönoton myötä Hätäkeskuslaitoksen organisaatiouudistuksen yhteydessä. Projektisalkkua ei todellisuudessa luotukaan - kaikki jatkuu kuten ennenkin ilman projektien priorisointia. Uusia projekteja ja työryhmiä käynnistetään alinomaa, vaikka ensimmäistenkään töiden ehdotukset tai suositukset eivät ole nähneet päivänvaloa; tuotokset vain "hautautuvat" jonnekin katteettomien lupausten kera. Kehittämistoimet eivät kohdistu ydintoimintaan, projektit jäävät kesken ja niiden määrä on selvästi ylimitoitettu resursseihin nähden. Viestintään ja laatuhankkeisiin hätäkeskusyksikössä tuntuu riittävän aikaa ja panostusta, mutta se miten ja millä edellytyksillä voitaisiin kehittää hätäkeskusten ydintoimintoja, ei tunnu tärkeältä. Samanaikaisten projektien ja hankkeiden määrä on epärealistinen; esim. vuonna 2005 oli perustehtävän ohella, keskellä perustoiminnan vakiinnuttamista, käynnissä yhteensä 70 erilaista projektia. Projektien aikataulut ovat yleensä myöhässä, ulkoinen tiedottaminenja uuden toiminnon käyttöönotto tapahtuvat useinjo siinä vaiheessa, kun hanke on vielä kesken. Tämä aiheuttaa asiakkaissa, yhteistoimintaviranomaisissa ja kansalaisissa ylisuuria odotuksia ja tyytymättömyyttä. Projektihallinnossa laitoksen tulisi keskittyä vain muutamiin samanaikaisiin projekteihin, jotka ensisijaisesti tukevat päivystystoimintaa. Projektien tulisi olla hallittuja: oikein organisoituja, resursoituja, tavoitteisiin ja määräaikoihin sidottua toimintaa. Tiedottaminen ja imagonluonti suhteetonta Ulkoisella tiedottamisella on suhteettoman vahva asema Hätäkeskuslaitoksessa eikä se ole tasapainossa operatiivisen toiminnan suhteen. Operatiivisista asioista ja käyttöön otettavista palveluista tiedotetaan liian usein ennen kuin niiden toiminnallisuus on varmistettu. Laitoksen tiedottaminen heijastelee johtamistoiminnan puutteita: tiedottamisen epäkohtiin liittyy epärealistisen kuvan antaminen, asioiden kaunistelu ja avoimuuden puute. Tästä aiheutuu merkittävää haittaa keskusten toiminnalle yhteistyötahojen ja kansalaisten suuntaan. Hätäkeskusten johtajien vetoomus Herra Ministeri. Kynnys tämän kirjeen laatimiseen oli meillä hätäkeskusten johtajilla korkea. Koemme tämän yhteydenoton kuitenkin välttämättömänä ja taholtamme vastuullisena toimintana. Olemme yrittäneet usean vuoden ajan tuloksetta saada keskusteluyhteyttä laitoksen johtajaan, jotta voisimme keskustella tärkeiksi pitämistämme hätäkeskus- ja johtamistoimintaan liittyvistä kysymyksistä. Vasta meneillään olevat selvitykset Hätäkeskuslaitoksen tilasta ovat saaneet aikaan sen, että hätäkeskuslaitoksen johtaja on ilmoittanut olevansa valmis keskustelemaan asioista. Epäluottamus hätäkeskuslaitoksen johtajaa ja hätäkeskusyksikköä kohtaan on kuitenkin niin syvää ja pitkän kokemuksen aikaansaamaa, etteivät hätäkeskusten johtajat usko enää tilanteen tervehtymiseen ja normalisoitumiseen ennen kuin hätäkeskusyksikön johdossa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Ellei pikaisia muutoksia tapahdu on koko hätäkeskusuudistus, hätäkeskusten toimintakyky ja kansalaisten perusturvallisuus vakavassa vaarassa. Mielestämme edellä mainitun lisäksi Hätäkeskuslaitoksessa on

Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

SilentSoul

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 02/15/06
Posts: 238
Location:Valley of the damned..
Quote by: Darth Vader

Tuntemusta kenttätoiminnasta varmaan on, mutta tunteusta aluepelastuslaitosten toiminnasta ja hätäkeskusten toiminnasta niissä ei juuri ole voinut kertyä , sen enempää JLolle kun muillekaan

J-LO? Jotain yhteistä niilläkin kahdella on: Floppi
~Regional democratic dictatorship since 1987~
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Imperiumi yrittää vastaiskua vai miten tämä pitää tulkita: HS: Hätäkeskusuudistuksesta tuli kallis
Hätäkeskuslaitoksen kustannukset, henkilöstömäärä ja työtehtävät ovat kasvaneet seitsemän vuoden aikana suuremmiksi kuin laitosta perustettaessa osattiin laskea.
Kuka selvittää johtuiko osaamattomuudesta, poliittisesta tarkoitushakuisuudesta vai laiskuudesta? Unohdettiinko perustaa tulevaisuustyöryhmä? Jos jokaikisen laitoksen keikkatilastot ovat näyttäneet ylöspäin viimeisen pari sataa vuotta niin miksi helvetissä sitä ei osattu laskea?
Hätäkeskuslakia säädettäessä esitetyt ministeriön arviot perustuivat vuoden 1999 kustannustasoon, eikä niissä otettu huomioon esimerkiksi palkankorotuksia, korostaa sisäministeriön talousjohtaja Jukka Aalto.
TÄH? Ei huomioitu palkankorotuksia? Valmistelijasta tutkintapyyntö virkavirheestä saman tien. Kuka on kyseessä? Vai oliko poliittisessa suojatyöpaikassa?
Sisäministeriön valmiusjohtajan Janne Koivukosken mukaan hätäkeskusuudistus on saavuttanut taloudelliset tavoitteensa. Hän laskee järjestelmän tuottaneen todellisten kulujen mukaan säästöä jopa 8,4 miljoonaa euroa. "Tarkoituksena oli kustannusneutraalisti parantaa toiminnan laadullista tasoa", hän painottaa.
Näistä voi ennakoida mitä seuraavaksi tapahtuu tässä projektissa ja kirjeen johdosta. Jannekin on paikalla todistamassa maapalloa litteäksi. KUStannusneutraalisti toiminnan laadullista tasoa. Aivan, pari numeroa takaperin DI kirjoitteli PalokuntaPravdassa parketin "laadusta", joka oli varmistettu ISO-standardoidulla laatujärjestelmällä. Se mikä on toisesta laatua on toisesta paskaa, romanialainen asunnoton romani voisi pitää sitä laatuna mitä espoolainen DI paskana. Maltti on valttia jonossa. Jukka Jalasvuori vastaa illan lohkaisusta:
Kymmenen vuoden aikana maailma on muuttunut huomattavasti, muistuttaa Hätäkeskuslaitoksen palvelujohtaja Jukka Jalasvuori.
Laitosta perustettaessa ei osattu kuvitella kännyköiden yleistymistä.
1999 ei osattu? Pullossako noi sankarit elää, parin vuoden päästä ne antaa varmaan lausunnon, etteivät osanneet kuvitella intternetin merkitystä tai sitä, että uusavuttomuus kasvaa koko ajan. Tosta vois potkia jokaisen juttuun lausunnon antaneen saman tien kankaalle. Ettäs kehtaatte puhua moista paskaa.
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Vanilli

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 03/16/04
Posts: 154
Hätäkeskuslakia säädettäessä esitetyt ministeriön arviot perustuivat vuoden 1999 kustannustasoon, eikä niissä otettu huomioon esimerkiksi palkankorotuksia, korostaa sisäministeriön talousjohtaja Jukka Aalto.
Taitaa olla ko. arvion tekijät loikannu KUS-alepan leipiin, ainakin budjetin alijäämäisyydestä päätellen. Ei meillä kusimaallakaan osata huomioida palkankorotuksia eikä kiinteiksi sovittuja tilavuokrien korotuksia. No eihän se meille amatööreille kuulu, sitä varten sekä valtiolla että laitoksilla on Ammattilaisia.
 Quote

Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Sisäministeriön valmiusjohtajan Janne Koivukosken mukaan hätäkeskusuudistus on saavuttanut taloudelliset tavoitteensa. Hän laskee järjestelmän tuottaneen todellisten kulujen mukaan säästöä jopa 8,4 miljoonaa euroa. "Tarkoituksena oli kustannusneutraalisti parantaa toiminnan laadullista tasoa", hän painottaa.
Siis mitä vittua? Painottaako Janne nyt sitä, että vituiksi meni? Eihän tuossa tilanteessa noilla sanoilla voi paljon muuta painottaa, kun kulut ovat jo lähteneet lapasesta ja toiminnan laatu on täyttä paskaa. No, ministereillä on tärkeämpääkin tekemistä kun miettiä kymmenen miljoonan hukkaamista palvelujen huonontamiseen:
Kiekkoväkivaltaan puututtava Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma kysyy millaisia malleja jääkiekkokaukalon tappelut opettavat lapsille ja kuka on vastuussa kehityksestä. -------- Urheilusta vastaava kulttuuriministeri Tanja Saarela on myös kiinnittänyt huomiota tiistaiseen nyrkkien heiluttamiseen Jokerit?HIFK -ottelussa. Ministeri Saarela on toivonut, että SM-liiga kävisi oman sisäisen keskustelun siitä, miten suomalaiseen jääkiekkoon sopimattomat asiat voidaan nopeasti kitkeä pois. Itse henkilökohtaisesti annan täyden tukeni Saarelan toiminnalle kiekkoväkivaltaa vastaan.
Lähde: http://www.mtv3.fi/uutiset/nettivieras.shtml
Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Siis ettäkö ihan oikeasti on tehty noin... Olisiko kannattanut kysyä vaikka paikalliselta Mäkitorpalta ennustetta matkapuhelimien myyntiluvuista, ja jos joku valmisteleva virkamies on oikeasti käyttänyt v 1999 lukuja ,ja ansiotason ei minkään muunkaan kulun nousua ei ole mitenkään huomioitu, vaan on oletettu että samoilla mennään 2006, niin kyseinen henkilö on ansainnut kyllä mitaliksi myllynkiven kaulaan. Nimiä esiin, niin aletaan kaivaa kuka on kusettanut ja ketä, merkinnän virkavirheestä ja varoituksen on saanut vähemmästäkin. Ainakin niille nyt tiukilla oleville häkepäivystäjille on porukka selityksen ja anteeksipyynnön velkaa,ja niin Koivukoski,Jukka Jalasmökki kun kaikki muutkin asiaa viran puolesta sotkeneet voisivat reilusti myöntää virheet, ja koettaa vielä voittaa jonkin tason luottamuksen niin omian väen kuin palvelun saajien eli jokaisen hätänumeroon soittavan silmissä. Noilla selityksillä ei ole mitään syytä jatkaa pidemmälle omissa hommissaan.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Quote by: Clint Eastwood

Imperiumi yrittää vastaiskua vai miten tämä pitää tulkita: HS: Hätäkeskusuudistuksesta tuli kallis Tosta vois potkia jokaisen juttuun lausunnon antaneen saman tien kankaalle. Ettäs kehtaatte puhua moista paskaa.

Hätäkeskuksista tuli kalliita, VIRVE tuli kalliiksi,aluelaitoksilta loppuu rahat, ja kanamunat ne vasta kalliita ovatkin... Jos haluatte kaataa firman nopeasti ja luotettavasti, ottakaa yhteyttä pelastusalalla budjetteja työkseen laskeneeseen henkilöön,lopputulos on taattu,nopea ja kivuton nurinmeno ennenkuin tilikausi on ohi.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Tiikeri Puinen

Forum User
Dirika
Registered: 05/14/05
Posts: 632
Location:Qsimaa
Quote by: Darth Vader

ja ansiotason ei minkään muunkaan kulun nousua ei ole mitenkään huomioitu, vaan on oletettu että samoilla mennään 2006,

Tuohon vielä päälle rakkaaseen Eurovaluuttaan siirtymisen aiheuttamat "pienet" pompsahdukset...eiku Kustannusneutraalit arvonmuutokset
"Mutta mitä tekee Volvo-hanskat kirjahyllyssä...?"
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Juuri niin ,ilmankos ne kanamunat ovatkin niin kalliita.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Quote by: Darth Vader

Juuri niin ,ilmankos ne kanamunat ovatkin niin kalliita.

Herrat taitavat maksaa munistaan ylihintaa http://www.stat.fi/tup/tietoaika/ta_02_05_ruuanhinta.html
Maitotaloustuotteiden reaalihinnat laskivat vuosina 1994-2000 11,5 prosenttia. Tämän jälkeen hinnat ovat nousseet siten, että nyt ollaan 3,5 prosenttia alle vuoden 1994 tason. Tässä ryhmässä eniten laskivat kananmunien hinnat, joiden reaalihinta on edelleen 30 prosenttia alle 1994 tason.

Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Tiikeri Puinen

Forum User
Dirika
Registered: 05/14/05
Posts: 632
Location:Qsimaa
Quote by: Clint Eastwood

Herrat taitavat maksaa munistaan ylihintaa

Pitäisköhän hankkia DNA-Pili tai DNA-Vehje... toinen on 17,90/kk ja toinen 23,90/kk. Kananmunatkin on aika halpoja.
"Mutta mitä tekee Volvo-hanskat kirjahyllyssä...?"
 Quote

Status: offline

ELS/GEOFIS

Forum User
Säädösvalmisteluavustaja
Registered: 08/14/05
Posts: 202
Quote by: Darth Vader

Siis ettäkö ihan oikeasti on tehty noin... Nimiä esiin, niin aletaan kaivaa kuka on kusettanut ja ketä, merkinnän virkavirheestä ja varoituksen on saanut vähemmästäkin. Ainakin niille nyt tiukilla oleville häkepäivystäjille on porukka selityksen ja anteeksipyynnön velkaa,ja niin Koivukoski,Jukka Jalasmökki kun kaikki muutkin asiaa viran puolesta sotkeneet voisivat reilusti myöntää virheet, ja koettaa vielä voittaa jonkin tason luottamuksen niin omian väen kuin palvelun saajien eli jokaisen hätänumeroon soittavan silmissä. Noilla selityksillä ei ole mitään syytä jatkaa pidemmälle omissa hommissaan.

Niin, jokainen voi tulla mun puolesta seuraamaan lasin taakse, minkälaista touhu on salissa, kun "ei ole otettu huomioon kännyköiden lisääntymistä". Voi prkl* mitä amatöörejä tommosiakin asioita on pistetty valmistelemaan. Kukaan ei koskaan tule asiasta vastuuta ottamaan, koska perseelleen on mennyt. Taannoin hätäkeskusten johtajien hätähuutoakin selitellään julkisuudessa aivan naurettavilla toissijaisuuksilla. Omassa vuorossakin pitäisi olla inhimillisillä puhelumäärillä/päivystäjä yksi-kaksi päivystäjää vuorossa lisää todellisuudessa paikalla. Nykyään vedetään aika kovia päivystäjäkohtaisia lukuja vuositasolla. Ja ketään ei kiinnosta paskaakaan...
Saksalainen insinöörikään ei osaa aina ratkaista ELS-ongelmaa.
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Saisko noita selvityspyyntöjä suoltavia virkamiestyöryhmiä istumaan häkesediksi ja -tädeiksi muutamaksi viikonloppuyöksi. Tämä on julkinen haaste koko ministeriölle; Aloitetaan vaikka pelastusylijohtajasta ja ministeri Rajamäestä itsestään, muutama muu VIRVE-verkkoa suunnitellut, ja hätäkeskuslaitosta "johtava" virkamies siihen päälle mukaan kuuntelemaan häketouhua muutamana syysyönä, kun Arskat ,Penat ja muut kysyy kelloa,tilaa taksin tai pitsan,vittuilee muuten vaan kun alakerrasta kuuluu pianonsoittoa, naapuria epäillään humanoidiksi ja se on varmasti syönyt meidän koiran, yksi kysyy oikeaa lottoriviä , toinen vaatii tulemaan erotuomariksi ,kun pikkumiehet telkkarin alla tappelee tuliko maali vai ei ,pari taskun pohjalta tullutta haamusoittoa siihen päälle, ja kaiken keskelle tulee vielä joku ihan oikea rintakipuinen , joka koettaa päästä kaiken tuon läpi saadakseen ihan oikeasti apua... Sitten vielä ihmetellään miksi joskus kestää kun hätäkeskus ei vastaa heti... Kun väkeä on niin vähän kuin on eikä kukaan voi keskittyä kuin yhteen puheluun kerrallaan, eikä puhelinvaihde voi valikoida,onko soittaja oikeasti avun tarpeessa vai onko hän nähnyt ufon, olisi häkepäivystäjän omattava liki yliluonnoliset kyvyt ,jotta pystyisi arvioimaan missä mennään ja kuinka kiireinen asiakas soittaa seuraavaksi.
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Eikun kyllä me sittenkin osattiin laskea:
Sisäministeriö: Hätäkeskusten talous arvioitiin tarkasti Sisäministeriön ennakkolaskelmat Hätäkeskuslaitoksen talouden kehittymisestä ovat pitäneet varsin hyvin, eivätkä kustannukset ole ylittäneet arvioita. Vuonna 2003 tehdyn lainmuutoksen perusteella pääkaupunkiseudulle toteutettiin kolmen hätäkeskuksen malli, jonka kustannukset olivat 9,4 miljoonaa euroa 2005. Hätäkeskuslaitoksen kokonaismenot olivat siten noin 49 miljoonaa euroa. "Jos vaikuttavuusarvioinnin laskelmia täydennetään myöhemmin tehdyn pääkaupunkiseudun mukaantulon aiheuttamilla kustannuksilla, voidaan havaita, että kokonaiskustannukset on itse asiassa arvioitu varsin tarkasti", toteaa valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriöstä. Laskelmien yksittäisissä osa-alueissa on tullut poikkeamia, joista osa lisää ja osa vähentää kustannuksia. "Taloudellisessa suunnittelussa pidetään yleensä erinomaisena saavutuksena, jos kustannukset pystytään arvioimaan kymmenen prosentin tarkkuudella viiden vuoden aikajänteellä", Koivukoski muistuttaa. Hätäkeskusuudistuksen ennakkolaskelmien tarkkuus on noin kaksi prosenttia tarkasteltuna jälkikäteen 2005. Helsingin Sanomat kertoi lauantaina 7. lokakuuta sivulla A 4, että hätäkeskusten henkilöstö, tehtävät ja kulut ovat kasvaneet suuremmiksi kuin etukäteen osattiin laskea. Laskelmista puuttuivat kuitenkin pääkaupunkiseudun hätäkeskusjärjestelmän perustamiskustannukset.
Lähde.
Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

Status: offline

Clint Eastwood

Forum User
Moderator
Registered: 03/12/04
Posts: 2003
Quote by: *censored*n Jeesus

Eikun kyllä me sittenkin osattiin laskea:

Sisäministeriö: Hätäkeskusten talous arvioitiin tarkasti Sisäministeriön ennakkolaskelmat Hätäkeskuslaitoksen talouden kehittymisestä ovat pitäneet varsin hyvin, eivätkä kustannukset ole ylittäneet arvioita.

Seuraavassa tiedotteessa todetaan varmaankin lopputuloksen olevan suunnitelmien mukainen. Etenkin henkilöstöhallinnon ja työhyvinvoinnin osalta.
Kuka omistaa prosessin?
 Quote

Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Olihan niillä pari yötä aikaa korjata luvut, ja saada oikeat julkisuuteen, nyt kun ne oli joku muu ensin laskenut valmiiksi. Arvatkaapa herra Koivukoski ja kump. uskooko teitä kukaan... Sovitaanko , että selittelyt loppuvat nyt, ja keskitytään pelastamaan mitä pelastettavissa vielä on, ilmeisesti joku kävi täälläkin viikonloppuna lukaisemassa palautteen,kun korjaus tuli suhteellisen pikaisesti. Milloin muuten teette ne ministeriön omat vuorot hätäkeskuspäivystäjänä, jotta saisitte nauttia työnne tuloksista ihan konkreettisesti, ja näkisitte miten päin p....ttä olette homman laskenut?
Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Tiikeri Puinen

Forum User
Dirika
Registered: 05/14/05
Posts: 632
Location:Qsimaa
Quote by: Darth Vader

Olihan niillä pari yötä aikaa korjata luvut, ja saada oikeat julkisuuteen, nyt kun ne oli joku muu ensin laskenut valmiiksi.

Kerätty kasaan kaikki laskutikut. Kuulemani mukaan myös Petroskoin yrittäjäkilta lahjoitti vanhoja helmitaulujaan keräykseen.
"Mutta mitä tekee Volvo-hanskat kirjahyllyssä...?"
 Quote

Page navigation

All times are UTC. The time is now 12:11 AM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content