Tervetuloa sivustolle Rescue.fi 16.07.2024 kello 14:34

Rescue.fi

VASUn autorahoitus uusiksi


Status: offline

Darth Vader

Forum User
Moderator
Registered: 01/28/04
Posts: 2789
Vaihteeksi näinkin päin; T-U-R-U-N kaupunginhallitus on ottanut uudelleen käsittelyyn viimeisimmässä kokouksessaan VASUn pelastuslaitoksen pelastuslautakunnassa tekemän päätöksen ajoneuvojen rahoituksesta, ja kas kummaa, juttu muuttui kuin hovissa ikään. Koko päätös menee näin; suora lainaus;
12876-2006 (041, 658, 110, 042) Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan päätös ajoneuvokaluston hankkimisesta Tiivistelmä: Kaupunginjohtaja on 26.3.2007 päättänyt ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 15.3.2007 § 35 tekemän päätöksen ajoneuvokaluston hankkimisesta kuntien maksuosuuksilla rahoitettavalla investointimäärärahalla. Talouskeskus on 11.4.2007 antanut lausunnon asiasta. Kh § 288 Talouskeskus, vs. talousjohtaja Ari Mäkinen 11.4.2007: Kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.11.2006 käsitellessään Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuoden 2007 talousarviota ja vuosien 2008 - 2009 taloussuunnitelmaa edellyttänyt, että on selvitettävä leasingrahoituksen käyttömahdollisuudet ja taloudelliset vaikutukset aluepelastuslaitoksen ajoneuvokalustohankinnoissa ja tuotava tämä selvitys kaupunginhallitukselle. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen vuotuisiksi investointitarpeiksi on määritelty noin 1,6 miljoonaa euroa nettona vuosittain pitäen sisällään ajoneuvokaluston myyntitulot sekä investointeihin saatavat valtion- ja palosuojelurahaston sekä öljysuojelurahaston avustukset. Näiden tulojen on arvioitu karkealla tasolla olevan vuosittain noin 200.000 - 400.000 euroa. Aluepelastuslaitokselta 12.11.2006 pyydettyjen tarkempien investointierittelyjen pohjalta on saatu tietoja, joiden perusteella raskasta ajoneuvokalustoa investoidaan vuosittain nettona noin 1,1, milj. €:n arvosta (kolme sammutusautoa ja kaksi säiliöautoa), kevyttä ajoneuvokalustoa noin 321.000 €:lla (johtoautot, tarkastusautot, miehistönkuljetusautot ja muu vastaava pelastustoimen tarvitsema ajoneuvokalusto) ja muuta kuljetuskalustoa noin 139.000 € (öljyntorjunta-alus, johtokeskus ja vuodelle 2008 raivausauto). Aluepelastuslaitoksen ajoneuvohankinnat ovat auto- ja arvonlisäverottomia rahoitustavasta riippumatta. Valtionavustusta on saatavissa huomattaviin hankintoihin ja huomattavina kustannuksia on pidetty silloin, kun hankinnan arvo ylittyy 120.000 euroa ilman arvonlisävero-osuutta. Näitä hankintoja ei sisäasiainministeriön mukaan valtionavustuksen saamiseksi voida rahoittaa leasingrahoituksella muuta kuin loppulunastuksen osalta, mikäli loppulunastusmaksu ylittää mainitun 120.000 euron arvon. Valtionavustuksia saadaan käytännössä sammutusautoihin 60.000 € ja säiliöautoihin 50.000 €. Mikäli jonakin vuonna on saatu avustusta esim. hintaviin puomitikasautoihin, ei muuta avustusta ole tuona vuonna mahdollista saada. Päätös saatavasta valtionavustuksesta on saatavissa vuosittain toukokuun aikana. Palosuojelurahaston avustusta on saatavissa ajoneuvoihin, esim. johtoautoihin, siten, että avustus on 40 % siitä hankintamenosta, joka lasketaan autoverottoman mutta arvonlisäverollisen hinnan sekä autoverollisen ja arvonlisäverollisen luovutushinnan erotuksesta. Yläraja hankintahinnalle on 45.750 € (sis. alv.) Lääninhallitus kokoaa alueen pelastustoimen hankinnat listalle, joiden joukosta 15 hankinnalla on mahdollisuus tähän avustukseen. Päätös näistä avustuksista on saatavissa vuosittain viimeistään huhtikuun aikana ja ne perustuvat arvioituihin hankintahintoihin. *censored* kaupungilla on voimassa oleva ohjeistus leasingrahoituksen käyttämisestä käyttöomaisuuden hankinnassa. Kaupungilla on ollut leasingrahoitusta koskeva puitesopimus eri rahoitusyhtiöiden kanssa vuodesta 1994 lähtien. Nykyinen leasingrahoituksen puitesopimus on voimassa Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa. Leasingrahoitusohjeistuksessa kaupungin virastoja ja laitoksia edellytetään hankkivan kaikki ajoneuvot, raskas kuljetuskalusto ja liikkuvat työkoneet kaupungin kilpailuttamalla leasingrahoitussopimuksella. Mikäli tilannekohtaisesti on arvioitava suoran käyttöomaisuuden oston tai leasinghankinnan välillä, ratkaisun tekee kaupunginkanslian talouskeskuksen talousjohtaja. Sopimuksessa Varsinais-Suomen alueellisen pelastustoimen järjestämisestä todetaan, että alueellisen pelastustoimen hallinnosta vastaa *censored* kaupunki, jonka ylläpitämä aluepelastuslaitos vastaa pelastustoimilain mukaisten tehtävien hoitamisesta Varsinais-Suomen alueella. Lisäksi sopimuksessa todetaan taloudenhoidon osalta, että aluepelastuslautakunnan taloutta hoitaa ja siitä vastaa *censored* kaupunki. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen ajoneuvohankintojen osalta ohjeet leasingrahoituksen käyttämisestä ajoneuvohankintoihin ovat myös voimassa. Nykyisin kaikki ambulanssit ( 3 kpl/vuosi) hankitaan jo leasingrahoituksella. Raskaan ajoneuvokaluston osalta koskien niitä hankintoja esim. sammutusautot ja säiliöautot, joihin on varmasti saatavissa valtionavustusta, voidaan hankinnat budjetoida jo ennakolta investointimenoihin ja näiden osalta arvioidaan myös saatavat valtionavustusten määrät. Palosuojelurahaston avustusten osalta on myös jo talousarviota laadittaessa mahdollisuus arvioida ne kohteet, joihin avustusta tullaan saamaan ja myös saatavan avustuksen määrä. Nämä voidaan budjetoida myös investointimenoihin ja eritellä saatavat avustukset. Muut hankinnat, joihin ei todennäköisesti ole mahdollista saada minkäänlaisia avustuksia, tullaan budjetoimaan suoraan käyttötalouteen leasingvuokrina. Mikäli myöhemmin on todettavissa seuraavan vuoden kevään aikana, että avustusta tiettyyn kohteeseen ei tulla saamaan, voidaan hankinta siirtää tällöin investoinnista leasingrahoituksen piiriin voimassa olevan *censored* kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Leasingrahoituksessa on kyse siitä, että kireässä taloudellisessa tilanteessa, jossa on pohdittava kuntien kassavarojen riittävyyttä, leasingrahoituksella voidaan sitomatta suoraan koko hankintahinnan vaatimaa pääomaa kerralla jaksottaa se käyttöomaisuuden käytön ajalle siten, että käytetään kilpailutettua rahoitusta ja saadaan hyödynnettyä *censored* kaupungin tuomaa volyymia ja neuvotteluasemaa rahoituksen hankinnan kustannuksissa. Lisäksi ko. omaisuuden rahoituksen kustannukset kohdentuvat leasingvuokrassa siihen toimintaan, josta ne aiheutuvat. Investointirahalla toimittaessa rahoituksen kustannukset kohdistuisivat aluepelastuslaitoksen sopimuksen piirissä olevien kuntien yleiseen kassavirran vaatiman rahoituksen kustannuksiin. Leasingrahoitussopimuksessa määritellään sopimuksen voimassaoloaika sekä ajoneuvolle haluttu jäännösarvo. Sopimuksen päättyessä ajoneuvon luovutusarvo määräytyy markkinahinnan mukaisena ja mahdollisesti syntynyt erotus on käytettävissä uuden hankinnan rahoitukseen. Talouskeskus esittää, että niiden ajoneuvojen osalta, joista ei ole saatavilla valtionavustusta, noudatetaan kaupungin ohjeistusta ajoneuvojen leasingrahoituksen käyttämisestä. Kantaansa talouskeskus perustelee sillä, että aluepelastuslautakunnan kuluista vastaaville kunnille on kustannusten kohdentamisen osalta järkevämpää ja taloudellisempaa käyttää leasingrahoitusta kuin investointimäärärahaa. Leasingin rahoitusta käyttäen hankinnan kustannukset kohdistuvat ajallisesti oikein, koko hankinnan käyttöajalle kun taas investointimäärärahalla hankittu käyttöomaisuus joudutaan rahoittamaan etukäteen yhden vuoden aikana. Investointihankintojen määrärahat ovat poissa kunnilta joko kunnan sijoitustoiminnasta tai kunta joutuu ottamaan lainaa selviytyäkseen näistä menoista. Toinen merkittävä seikka on että leasing-rahoitusta käyttäen hankittu omaisuus ei kasvata *censored* kaupungin omaisuutta eikä tule kirjatuksi kaupungin taseeseen, vaan hankittu omaisuus on rahoituksen myöntävän yhtiön omaisuutta. Talouskeskus esittää, että aluepelastuslautakunta velvoitetaan käyttämään leasingrahoitusta kevyen ajoneuvokaluston hankinnassa vuonna 2007 ja kevyen ajoneuvokaluston investointeihin varatut määrärahat 321.000 € poistetaan investointimäärärahoista vuodelta 2007 ja samalla käyttötalouden määrärahoihin leasingvuokriin lisätään vuodelle 2007 yhteensä 30.000 €, joka vastaa kevyen kaluston osalta arvioituja leasingvuokrakustannuksia puolen vuoden hankintaolettamalla. Tällöin hallintokunnan sitovaksi tavoite-euromääräksi (liikeylijäämä/ -alijäämä + poistot + rahoitustuotot) vuodelle 2007 alittuu kaupunginvaltuuston vahvistamasta 1.800.000 eurosta. Kaupunginhallitus kumoaa aluepelastuslautakunnan 15.3.2007 § 35 tekemän päätöksen leasingrahoituksen käyttömahdollisuuksista aluepelastuslaitoksen ajoneuvokaluston hankinnassa. Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen: EhdotusKaupunginhallitus päättää, että Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan 15.3.2007 § 35 tekemä päätös ajoneuvokaluston hankkimisesta kuntien maksuosuuksilla rahoitettavalla investointimäärärahalla kumotaan, että Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta velvoitetaan käyttämään leasingrahoitusta kevyen ajoneuvokaluston hankinnassa vuonna 2007 ja että Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta velvoitetaan poistamaan kevyen ajoneuvokaluston investointeihin varatut määrärahat 321.000 € investointimäärärahoista vuodelta 2007 ja samalla lisäämään käyttötalouden määrärahoihin leasingvuokriin vuodelle 2007 yhteensä 30.000 €, joka vastaa kevyen ajoneuvokaluston osalta arvioituja leasingvuokrakustannuksia puolen vuoden hankintaolettamalla. Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan sitovaksi tavoite-euromääräksi (liikeylijäämä/ -alijäämä + poistot + rahoitustuotot) vahvistetaan vuodelle 2007 1.509.000 euroa.

Jos olet epävarma, mumise hiljaa, jos olet kusessa, delegoi
 Quote

Status: offline

Korson Jeesus

Forum User
Moderator
Registered: 04/26/04
Posts: 1852
Quote by: Darth+Vader

Nykyinen leasingrahoituksen puitesopimus on voimassa Nordea Rahoitus Suomi Oy:n kanssa.

Tuttu firma. Onkohan avaimet jo laskettu?
Palomiesten asenne johtohenkilöstöä kohtaan on usein halveksiva ja johdosta pyritään pysymään erossa. - Teija Mankkinen
 Quote

All times are UTC. The time is now 02:34 PM.

  • Normal Topic
  • Sticky Topic
  • Locked Topic
  • New Post
  • Sticky Topic W/ New Post
  • Locked Topic W/ New Post
  •  View Anonymous Posts
  •  Anonymous users can post
  •  Full HTML Allowed
  •  Censored Content